Καταστατικό

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(όπως τροποποιήθηκε στην Πολιτική Οργανωτική Συνδιάσκεψη στις 11/3/95 στην Αθήνα)

Α. ΙΔΡΥΣΗ

Το πολιτικό κόμμα των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ που ιδρύθηκε με την από 10/5/89 δήλωσή του, σύμφωνα με το Ν.Δ. 59/74 και τις διατάξεις του Συντάγματος, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του. Η θητεία του διαρκεί όσο και η θητεία της "Πολιτικής Εκτελεστικής Γραμματείας" (ΠΕΓ).

Σε περίπτωση παραίτησης, ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Μεταξύ των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του είναι η εκπροσώπηση του κόμματος ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής διοικητικής, οικονομικής, πολιτικής και φορολογικής αρχής, δικαστηρίου ή Επιτροπής, οποιουδήποτε βαθμού, ο διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων και γενικά η ενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης για την υποστήριξη των πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων του κόμματος.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το κόμμα δέχεται και υποστηρίζει την οικολογική, εναλλακτική πολιτική για τη Φύση και -αδιάσπαστα- για την Κοινωνία, που αφορά κυρίως:

α) Στην άρνηση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ και εντός των περιφερειών, καθώς και στην απόρριψη κάθε σχεδίου αντιοικολογικής και αντιδημοκρατικής "ανάπτυξης των περιφερειών".

β) Στην άρνηση κάθε είδους συγκεντρωτισμού και γιγαντισμού κρατικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

γ) Στην υιοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας (δημοκρατία στη βάση με αιρετούς και τακτικά εναλλασσόμενους αντιπροσώπους). Στη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα όργανα.

δ) Στην πολυφωνία, στην αναγνώριση των "τάσεων", στις δημοκρατικές διαδικασίες για την λήψη των αποφάσεων, στην υλοποίηση των αποφάσεων της πλειοψηφίας και στη δημοσιοποίηση των απόψεων της μειοψηφίας.

Η μειοψηφία δεν είναι υποχρεωμένη να υλοποιεί τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, δεν μπορεί όμως να αυτονομείται και να δρα αυτόνομα υλοποιώντας τις δικές της απόψεις.

ε) Στην απελευθερωμένη από βία ενεργό πολιτική των πολιτών.

στ) Στην υιοθέτηση του πολιτισμικού πλουραλισμού και της αβίαστης ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης των πολιτισμικών παραδόσεων.

ζ) Στη διεθνή συνεργασία σε βάση αμοιβαιότητας και ισοτιμίας.

Σημειώνεται ότι ως κατά βάση, πολιτικά και ιδεολογικά αρχικά κείμενα που προσδιορίζουν το πλαίσιο του προβληματισμού μας, θεωρούνται αυτά τα οποία καταρτίστηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της "Οικολογικής Εναλλακτικής Ένωσης Πολιτών" και συγκεκριμένα:

1. Το κείμενο αρχικής συμφωνίας

 • Η οικολογική και κοινωνική κρίση στις παγκόσμιες διαστάσεις της
 • Το περιβαλλοντικό και κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας
 • Συγκρότηση της "Ένωσης Πολιτών" και η αιτιολόγησή της συμμετοχής της στις εκλογικές διαδικασίες.
 • Το απώτερο όραμα της Ομόσπονδης Ευρώπης των Περιφερειών
 • Για μια αποκεντρωμένη οικολογική κοινωνία πολιτών
 • Η συνεργασία με το ειρηνιστικό και άλλα κοινωνικά κινήματα
 • Προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής
 • Δουλειά με νόημα και κοινωνική αλληλεγγύη
 • Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα
 • Η πάλη για τη χειραφέτηση των γυναικών
 • Η ειρήνη μας χρειάζεται όλους
 • Περιβάλλον και φύση
 • Γεωργία και τρόφιμα
 • Ενέργεια
 • Οικονομία, Εργασία
 • Άμεσες αλλαγές και θεσμικό επίπεδο
 • Αντιμιλιταρισμός
 • Ειρήνη
 • Δημοκρατικά δικαιώματα στους στρατευμένους
 • Ειρήνη, αφοπλισμός, NATO
 • Ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα
 • Γυναίκες
 • Μειονότητες, Κοινωνικά Κινήματα
 • Οι μειονότητες στον ελλαδικό χώρο
 • Ανάπηροι, άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Ξένοι εργάτες

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ αποτελούν τον πολιτικό φορέα, με την μορφή κινήματος, που δεν έχει σχέση με τα παραδοσιακά κόμματα, ως προς τη δομή, λειτουργία και στόχους.

Στο φορέα αναγνωρίζονται δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους λειτουργίες:

α) Η Δημιουργική που εκφράζεται με τη "Συνδιάσκεψη Ενεργών Μελών" (ΣΕΜ).
β) Η Εκτελεστική, που εκφράζεται με την "Πολιτική Εκτελεστική Γραμματεία" (ΠΕΓ)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών επικρατεί ήπιο κλίμα και απαγορεύεται το κάπνισμα.

α) ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΣΕΜ)

Η ΣΕΜ είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του κόμματος έως τη σύγκλιση του Συνεδρίου, που ορίζεται με απόφασή της. Έχει αρμοδιότητες για όλα τα θέματα. Συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες και οι ημερομηνίες σύγκλησης της αποφασίζονται από την ΠΕΓ. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί έκτακτη σύγκληση της εάν το ζητήσουν ενυπόγραφα το 1/5 των μελών της.

Οι εργασίες της ΣΕΜ διευθύνονται από τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από δύο (2) σύνεδρους της ΣΕΜ, πριν την έναρξη των εργασιών της.

Τηρούνται πρακτικά και καταγράφονται οι αποφάσεις με τη βοήθεια του γραμματέα.

Η σύγκληση της ΣΕΜ, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται σε όλα τα μέλη έγκαιρα, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) μέρες πριν διεξαχθεί η ΣΕΜ, με ευθύνη της ΠΕΓ.

Η ΣΕΜ είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται το 20% των ενεργών μελών. Υπάρχουν γραπτές εισηγήσεις σύμφωνα με τη σαφή ημερήσια διάταξη και οι εργασίες πρέπει να διεκπεραιώνονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εξαιρετικώς επείγοντα θέματα συμπεριλαμβάνονται για συζήτηση, εφόσον προέκυψαν από κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και μετά πρόταση τριών μελών της ΣΕΜ και αφού εγκριθεί η πρόταση συζήτησης αυτών κατά πλειοψηφία από τα παρόντα μέλη της ΣΕΜ.

Οι αποφάσεις της ΣΕΜ λαμβάνονται με πλειοψηφία (50%+1) των παρισταμένων, αφού προηγουμένως εξαντληθούν οι συναινετικές διαδικασίες με ευθύνη του Προέδρου της.

Για τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται εξαιρετική απαρτία 2/3 των μελών της ΣΕΜ.

Η ΣΕΜ εκλέγει την ΠΕΓ με φανερή ψηφοφορία και δι' ανατάσεως της χειρός για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να συντμηθεί με απόφαση του Συνεδρίου.

Μέλη της ΣΕΜ είναι τα μέλη του κόμματος.

β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΠΕΓ)

Η ΠΕΓ, η οποία είναι εφταμελής, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1) Αποτελεί το βασικό εκτελεστικό πολιτικό όργανο του κόμματος, υλοποιεί τις αποφάσεις της "Συνδιάσκεψης Ενεργών Μελών" (ΣΕΜ), ελέγχει την εφαρμογή τους, αναγνωρίζει την πολιτική συνεργασία με τοπικές, οικολογικές οργανώσεις ή άλλους πολιτικούς φορείς και δημιουργεί τις Επιτροπές του κόμματος.

2) Απονέμει την ιδιότητα των ενεργών μελών σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, ελέγχει τον οικονομικό υπεύθυνο (ταμία), συνεδριάζει κάθε δεκαπενθήμερο και ασκεί  την πειθαρχική δικαιοδοσία στα μέλη (επίπληξη, αναστολή συμμετοχής, διαγραφή).

3) Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα από τα εφτά μέλη της, και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε φανερή ψηφοφορία και είναι αμέσως εκτελεστές.

4) Η ΠΕΓ εκλέγει Πρόεδρο του κόμματος, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γενικό Γραμματέα - Συντονιστή.

5) Το έργο της ΠΕΓ και των Επιτροπών του κόμματος συντονίζει ένα από τα μέλη της ΠΕΓ, ο Γενικός Γραμματέας - Συντονιστής, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.

γ) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΠΟΣ)

Μέλη του ΠΟΣ είναι τα μέλη της ΠΕΓ και οι επικεφαλής (ή οι αναπληρωτές τους) των οικολογικών ομάδων με τις οποίες συνεργάζεται το κόμμα. Οι αποφάσεις του ΠΟΣ έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Δ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Μέλος του κόμματος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ γίνεται όποιος αποδέχεται το Καταστατικό του αυτό.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στην ΠΕΓ.

Η ΣΕΜ καθορίζει το χρηματικό ποσό εγγραφής και το ποσό μηνιαίας εισφοράς κάθε μέλους.

Η μηνιαία συνδρομή των μελών του κόμματος ορίζεται ως εξής:

α) Για τα μέλη της ΠΕΓ στο ποσό των 3.000 δρχ.

β) Για τα μέλη του ΠΟΣ στο ποσό των 1.500 δρχ.

γ) Για τα υπόλοιπα μέλη στο ποσό των 500 δρχ.

δ) Μέλη ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών καταβάλλουν, ως μηνιαία συνδρομή, το συμβολικό ποσό των 100 δρχ.

Το ποσό της εγγραφής ορίζεται σε 1.000 δρχ.

Δεκαπέντε (15) μέρες πριν από κάθε Συνδιάσκεψη (ΣΕΜ) ο ταμίας ενημερώνει με επιστολή ή προφορικά τα μέλη, που τυχόν οφείλουν τη συνδρομή τους, για την έγκαιρη τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους. Σε περίπτωση που το μέλος δεν τακτοποιεί τις εκκρεμότητες δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνδιάσκεψη. Το δικαίωμα το αποκτά πάλι μόλις καταβληθούν οι καθυστερημένες συνδρομές.

Αρχική δημοσίευση: Αθήνα 11 Μαρτίου 1995